บทที่ 2

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับประถมศึกษาครูโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว ต้องสรุปจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเอาน้ำหนักของ สาระการเรียนรู้ แต่ละสาระ คิดเป็นเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน ครูส่วนใหญ่ใช้เครื่องคิดเลข และเวลาอีก 1-2 วัน ในการจัดทำตารางแสดงคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ถ้าใช้ Exel มาช่วย น่าจะไม่เกิน 10 นาที ก็เสร็จเรียบร้อย และถูกต้อง 
ข้างล่างนี้คือ ตัวอย่าง sheet แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 1. ก่อนอื่นต้องจัดทำแบบฟอร์มให้เรียบร้อยเสียก่อน
 2. จากนั้นจึงใส่น้ำหนักของแต่ละกลุ่มสาระ จนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ
 3. การคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน เราต้องใช้ผลรวมของน้ำหนักของทุกสาระวิชา เรานำผลรวมไปไว้ที่ O20
 4. คลิกที่ O20 และพิมพ์ =SUM(C7:J7) เพื่อรวมน้ำหนักของทุกสาระวิชา ไว้ที่นี่
 5. การคำนวณ ค่าเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน ต้องเอาเกรดในแต่ละ สาระ คูณ กับ น้ำหนักเสียก่อน แล้วจึงนำไปบวกกัน และหารด้วยน้ำหนักทั้งหมด
 6. คลิกที่ช่อง K8 ซึ่งจะเป็นเกรดเฉลียของนักเรียนคนที่ 1
 7. พิมพ์ในช่อง แถบสูตร หรือ formula bar ดังนี้
  =IF(C8<>"",((C8*$C$7)+(D8*$D$7)+(E8*$E$7)+(F8*$F$7)+(G8*$G$7)+(H8*$H$7)+(I8*$I$7)+(J8*$J$7))/$O$2,"")
 8. จากสูตร เรากำหนด ให้น้ำหนักของทุกวิชา (ตั้งแต่ C7 ุึถึง J7) และผลรวมของน้ำหนัก (O2) เป็นการอ้างอิงเซลแบบ absolute referencing นั่นคือใส่ $ ข้างหน้าแถวและคอร์ลัมน์ เพื่อล็อคไม่ให้เคลื่อนที่ เมื่อมีการลาก คัดลอกข้อมูล
 9. เนื่องจากเราต้องการกันพื้นที่เอาไว้ 40 คน โดยการใส่สูตรล่วงหน้า จึงต้องมีการ ตรวจสอบก่อนว่า มีการเติมข้อมูลหรือยัง ในตัวอย่างนี้ เราเชคที่เกรดของวิชาแรกของแต่ละคน ถ้ามีการเติมก็ให้คิดคะแนนเฉลีย ถ้ายังไม่เติม ก็แสดงว่าแถวนั้น ๆ ไม่มีคะแน ก็ไม่จำเป็นต้องคิดคะแนน
 10. คลิกที่ ปุ่ม Auto Fill ที่มุมล่างของ K8 เพื่อลาก คัดลอกสูตรใน Cell K8 นี้
 11. ลากเพื่อคัดลอกไปจนถึง K47 จะได้ทั้งหมด 40 คน
 12. จากนั้นให้กรอกข้อมูลของนักเรียน แต่ละคน ก็จะได้คะแนนเฉลี่ยท้นทีเมื่อกรอกคะแนนเสร็จ